ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) НА „СЛЪНЧО“АД

1.„СЛЪНЧО“ АД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Можете да се свържете с Администратора на адреса: гр.Свищов,ул.”Дунав”№16, или на телефон: +359 (0) 631/ 6 01 65
2.„СЛЪНЧО“ АД се ангажира да спазва приложимите закони за защита на личните данните в това число, но не само, Общ регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.
3. „СЛЪНЧО“ АД зачита неприкосновеността на личния живот на своите служители и контрагенти, като в максимална степен защитава личните им данни при обработване.
4.„СЛЪНЧО“ АД е предприела необходимите организационни и технически мерки за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до вашите лични данни без разрешение. Ние също така предоставяме достъп до Вашите лични данни само на тези служители и партньори, които имат конкретна бизнес необходимост да имат достъп до такива данни. Нашето дружество е сертифицирано съгласно съгласно стандарта за качество ISO/9001.
5.„СЛЪНЧО“ АД обработва само надлежно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели:
• Индивидуализиране на субектите на данните при встъпването им в трудови и
граждански правоотношения с Администратора, изпълнение на законовите и договорните задължения на Администратора, произтичащи от неговото качество на работодател/ възложител;
• Сключване и изпълнение на задълженията по сключени от Администратора
договори, свързани с неговата дейност;
• Контрол на пропускателния режим на територията на Администратора;
• Изпълнение на нормативни задължения на Администратора, свързани с
упражняваната от него дейност;
• Автоматично събирана информация от посетител или потребител на нашия
Уебсайт- www.slantcho.com . Достъпа до сайта на „Слънчо“АД е свободен и безплатен без да е необходимо да се въвеждат лични данни. Въпреки това протича процес на автоматична обработка на специфична информация като, Лог файлове /файлове за събития/, Бисквитки (Cookies), анализ на уебсайта чрез Google Analytics. При посещение на уебсайта, нашият уеб сървър автоматично съхранява името на домейна или IP адреса на запитващия компютър (обикновено това е компютър на Вашия доставчик на интернет достъп), включително датата, часа и продължителността на посещението , посетените подстраници/URL адреси и информация за приложението(-ята) и терминала(-ите), които се използват, за да се разгледат нашите страници. За да направим уебсайта ни възможно най-лесен за ползване от потребителите, ние използваме т. нар. „бисквитки”, подобно на много други оператори на уебсайтове. „Бисквитките” са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра на потребителя. Повечето „бисквитки”, които използваме, са сесийни бисквитки. Те се изтриват автоматично в края на посещението на потребителя. Използваме обаче и постоянни „бисквитки”. Те служат за подобряване насочването на потребителите. Можете да настроите браузъра си така, че да Ви информира за създаването на „бисквитки”, така че тяхното използване да е напълно прозрачно за Вас. По принцип можете също да откажете приемането на бисквитки чрез настройките на браузъра си. Това обаче може да означава, че може да не сте в състояние да използвате всички функции на уебсайта.
• Лични данни, които Вие ни предоставяте чрез уебсайта -Когато използвате
нашата контактна форма или друга наша услуга на уебсайта, ние обработваме личните данни за целта, за която Вие ни ги предоставяте, т.е. съобразно конкретната функция и Вашето искане. В наш легитимен интерес е да отговорим на Вашето искане. Задължителните полета, които ние сме заложили (например, в контактната форма), са минималната информация, която сме преценили, че ни е нужна. Моля не ни предоставяйте лична информация за Вас, която не е необходима за съответната цел. Обработваме също и информацията, която се създава с оглед на нашето взаимодействие, например самото съдържание на съобщенията чрез уебсайта.
Понякога обработваме Вашите данни и на т.нар. преддоговорно основание. Това основание прилагаме във всички случаи, в които Вие поискате да сключите договор с нас и ние обработваме необходимите Ваши данни с тази цел. В други случаи между нас може да е налице сключен договор и обработването на Вашите лични данни чрез уебсайта да е във връзка с изпълнение на наше договорно задължение.
6.Други цели, изискващи обработването на лични данни от Администратора, като във всеки случай Администраторът е длъжен да установи наличието на основание за обработването по смисъла на чл. 6 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
7.Личните данни, които „СЛЪНЧО“ АД събира и обработва следва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват.
8.„СЛЪНЧО“ АД съхранява и обработва събраните лични данни за срок не по-дълъг от необходимия за изпълнение на целите, за които личните данни са били събрани.
9.„СЛЪНЧО“ АД спазва общата забрана на обработване на специални категории лични данни, като данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Когато се налага за постигането на целите по обработването „СЛЪНЧО“ АД да обработва чувствителни лични данни, това ще бъде извършвано при стриктно спазване на законовите изисквания.
10.Субектите, чиито лични данни обработва „СЛЪНЧО“ АД имат следните права:
• Право на информация за личните им данни, обработвани от „СЛЪНЧО“ АД
• Право на достъп до личните им данни, обработвани от „СЛЪНЧО“ АД;
• Право на коригиране на неточни лични данни, обработвани от „СЛЪНЧО“ АД ;
• Право на изтриване на личните данни („право да бъдеш забравен“);
• Право на ограничаване на обработването на личните им данни;
• Право на преносимост на личните им данни.

11.Изброените по-горе права субектите на лични данни могат да упражнят като:
• Изпратят лично или чрез упълномощено лице заявление на електронен адрес
office@slantcho.com. Заявлението следва да бъде подписано по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
• Изпратят лично или чрез упълномощено лице заявление до адрес: гр.Свищов,
ул.”Дунав”№16.
12.„СЛЪНЧО“ АД може да предоставя лични данни, ако и доколкото е необходимо на трети страни :
• за постигане на целите, за които са събрани съответните категории лични данни;
• при спазване на законово задължение;
• за защита правата и безопасността на „СЛЪНЧО“ АД , наши служители и контрагенти.
13.В случай на нарушаване на правата на субектите всеки един от тях има право на защита, която може да реализира, като:
• сезира Комисия за защита на личните данни Адрес: София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти – тел.: 02/91 53 519. Електронна поща: kzld@cpdp.bg.
Интернет страница: www.cpdp.bg
• обжалва действия и актове на администратора на лични данни по съдебен ред
пред съответния Административен съд или Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.
Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме да Ви помогнем.
Ние имаме право да променяме и актуализираме настоящата Политика. Ще публикуваме такива промени на нашия уебсайт office@slantcho.com.